021-88672435-8
021-88672435-8

فرم استعلام و سفارش

ﺷﺮﮐﺖ ردا ﮐﯿﻤﯿﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﯾﮏ واردﮐﻨﻨﺪه و واﺳﻄﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از داﻧـﺶ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺧـﻮد و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﻫﻤﮑﺎر، در ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان ارتقای داﻧـﺶ و کمک ﺑـﻪ پیشرفت ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را آرمان اصلی خود می داند.
  • کالای درخواستی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Persian