021-88672435-8
021-88672435-8

فرم درخواست مشاوره

«ردا کیمیا» علاوه بر قبول سفارشات فروش خارجی (ارزي)، با داشتن انبارهاي داخلی جداگانه به منظور فروش داخلی (ریالی) مواد اولیه دارویی و صنعتی، قادر به تأمین سریع مواد اولیه متداول و پردرخواست مورد نیاز مشتریان خود می باشد. اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز ﺟﻬﺎن در ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Persian